O projekcie RID

Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych

ZOBACZ WIECEJ

Trudne obliczenia to nasza specjalność

Fizyka Kwantowa to Nasza pasja

Wprowadzilismy TASKCTRL na
Wojskowej Akademii Technicznej

Ruszył program pilotażowy, dla zespołów z WAT

CZYTAJ
Zdjęcie zespołu

O projekcie

Głównymi celami projektu RID pt.: „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” jest stworzenie narzędzia badawczego do analizy cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, oraz opracowanie dla niego nowej metodyki pomiarów magneto-transportu.

Realizowana tematyka, która jest związana z rozwojem technologii półprzewodnikowych i detekcji podczerwieni, leży w szczególnym obszarze zainteresowań badawczych WAT.

urządzenie do mierzenia ruchliwoći nośników w polu magnetycznym

Zadanie pomiarowe

Charakteryzacja struktur półprzewodnikowych, ze szczególnym naciskiem na:

  • Badania magnetotransportu w szerokim zakresie temperaturowym (4-310 K), przy zastosowaniu unikalnych technik akwizycji danych
  • Badania strukturalne przy zastosowaniu spektroskopii Ramana oraz dyfrakcji rentgenowskiej
  • Badania mikrostrukturalne – mikroskopia optyczna i elektronowa
Jedno z naszych laboratoriów

Zadania technologiczne

Rozwój procedur technologicznych ze szczególnym naciskiem na przygotowanie struktur do testowania nowych koncepcji w charakteryzacji magnetotransportu Działania skupiają się głównie na półprzewodnikach z grupy AIIIBV i dotyczą.:

  • Osadzanie cienkich warstw półprzewodnikowych za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych (ang. Molecular Beam Epitaxy – MBE)
  • Obróbce technologicznej (tzw. processingu), związanej m.in. z cięciem warstw, metodami litograficznymi, trawieniami, osadzaniem metalizacji, itp.
  • Etapem precyzyjnego montażu na dedykowanych podstawkach, wykonaniu podłączeń elektrycznych i kontroli jakości
Zdjęcie zawierające różne wzory matematyczne

Zadania teoretyczne

Rozwój teorii, oraz modelowanie numeryczne w zakresie:

  • Wykonywania obliczeń i analizy widm ruchliwości (ang. Mobility Spectrum Analysis – MSA)
  • Modelowania transportu elektronowego w przyrządach półprzewodnikowych zarówno przy użyciu symulatorów własnych jak i oprogramowania komercyjnego
  • Wykonywania interpretacji wyników pomiarów dla charakteryzacji magnetotransportowych, elektrycznych, termicznych, optycznych i wielu innych

CO NAS WYRÓŻNIA

Efektywna praca w bardzo wymagającym środowisku naukowym, otwartym na międzynarodową konkurencję, jest możliwa tylko przy wykorzystaniu naszych najlepszych zalet

rożnokolorowe parasolki

Pasja

Nasze głębokie zaangażowanie prowadzi do poświęcenia czasu na wykonywanie projektu badawczego z pełną rzetelnością.

mikroskop

Interdyscyplinarność

Zespół składa się ze specjalistów z wielu dyscyplin naukowych co stanowi cenny aspekt przy realizacji projektu badawczego.

twarz pomalowana różnymi farbami

Kreatywność

Kreatywne myślenie młodej kadry we współpracy z uznanymi w środowisku międzynarodowym badaczami prowadzi do powstawania interesujących ścieżek przy rozwiązywaniu wyzwań.

NASZE DYSCYPLINY

Zespół składa się ze specjalistów z wielu dyscyplin naukowych co stanowi cenny aspekt przy realizacji projektu badawczego.

Zdjęcie urządzenia do wytwarzania materiałów

Inżynieria materiałowa

Inżynieria zajmująca się wiedzą związaną z materiałami w następujących aspektach: struktura, właściwości, technologia i zastosowanie.

Zdjęcie układu scalonego

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscyplina w skład której wchodzą elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami.

Zdjęcie magnesów

Nauki fizyczne

Nauka zajmująca badaniem podstawowych i fundamentalnych właściwości oraz przemian materii i energii czy oddziaływań miedzy nimi.

Zdjęcie modelu cząstki i probówek

Nauki chemiczne

Nauka, której zadaniem jest badać naturę i właściwości substancji, w szczególności przemian zachodzących pomiędzy nimi.

Zdjęcie stanowiska komputerowgo

Informatyka Techniczna i telekomunikacja

Dyscyplina korzystająca z elektroniki, do projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu oraz podstaw matematyki implementowanej

NASZ ZESPÓŁ

Zdjęcie dr inż. Jarosława Wróbla

Dr inż. Jarosław Wróbel

Kierownik Projektu

Profil naukowy dra J. Wróbla jest multidyscyplinarny. Na różnych etapach rozwoju naukowego związany był z: elektroniką, fizyką techniczną, oraz inżynierią materiałową. Obecnie jego zainteresowania skupione są wokół metod charakteryzacji transportu elektronowego.

Zdjęcie dr inż. Jacka Boguskiego

Dr inż. Jacek Boguski

Koordynator Zadań Technologicznych

Zainteresowania naukowe dra inż. J. Boguskiego skupione są wokół technologii (processing i wzrost epitaksjalny metodą MBE) struktur półprzewodnikowych związków z grupy AIIIBV. W projekcie RID pełni on funkcję koordynatora grupy technologicznej.


Zdjęcie profesora Jerzego Wróbla

Prof. Jerzy Wróbel

Prof. J. Wróbel reprezentuje nauki fizyczne. Oprócz ścisłej współpracy z WAT pełni również funkcję kierownika Zespołu Fizyki Zjawisk Spinowych (SL2.2) w Instytucie Fizyki PAN. Ekspert w dziedzinie litografii elektronowej i pomiarów niskotemperaturowych.

Zdjęcie profesora Marka kojdeckiego

Prof. Marek Kojdecki

Dr hab. Marek Andrzej Kojdecki zajmuje się zagadnieniami odwrotnymi w fizyce i inżynierii materiałowej badanymi jako matematyczne zagadnienia, obliczeniowe metody lub praktyczne wyznaczanie charakterystyk materiałów z doświadczalnych danych .

Zdjęcie profesora Piotra Martyniuka

Płk Prof. Piotr Martyniuk

Zainteresowania naukowe płk dr hab. inż. Piotra Martyniuka, prof. WAT są obecnie związane z modelowaniem numerycznym barierowych struktur detekcyjnych średniej i dalekiej podczerwieni.Obliczenia dotyczą głównie materiałów z grupy AIIIBV w tym supersieci II rodzaju, oraz HgCdTe.


Zdjęcie doktora Sebastiana Złotnika

Dr Sebastian Złotnik

Doświadczenie naukowe dra S. Złotnika jest związane z inżynierią materiałową w zakresie materiałów funkcjonalnych oraz związków z grupy AIIIBV. Obecnie zajmuje się zagadnieniami technologii wzrostu i charakteryzacji magnetotransportu półprzewodników.

Zdjęcie pani doktor Małgorzty Nygi

Dr Małgorzata Nyga

Dr M. Nyga jest chemikiem. Od 2020 roku pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. W projekcie RID zajmuje się processingiem warstw epitaksjalnych (AIIIBV) (np. proces fotolitografii, bonding, trawienie chemiczne) oraz charakteryzacją struktur.

Zdjęcie doktora Sławomira Dyjaka

Dr inż. Sławomir Dyjak

Chemik specjalizujący się w obszarze materiałów wysokoenergetycznych, syntezie porowatych struktur do magazynowania i konwersji energii oraz szeroko pojętej inżynierii chemicznej. Projektant i konstruktor zawansowanej aparatury naukowo-badawczej.

Zdjęcie doktora Maichała Grązki

Dr inż. Michał Grązka

Dr inż. Michał Grązka, absolwent WML, WAT. W 2008 roku ukończył kierunek Mechatronika, następnie rozpoczął na WAT studia doktoranckie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna i ukończył je w 2013r. Od 2009 roku jest pracownikiem WAT na stanowisku początkowo asystenta a następnie adiunkta.

Zdjęcie doktora Pawła Moszczyńskiego

Dr inż. Paweł Moszczyński

Adiunkt zatrudniony na WCY WAT. Ukończył studia magisterskie na WTC WAT na kierunku Fizyka Techniczna. Obronił tytuł dra w dyscyplinie elektronika na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel grupy TakeCtrl.

Zdjęcie Michała Kapałki

Mgr inż. Michał Kapałka

Pracownik WCY. Pomysłodawca i współzałożyciel grupy TakeCtrl Entuzjasta technologii internetowych, rozwiązań "open source" oraz systemu Drupal. Od ponad 10 lat czynnie zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem stron i systemów internetowych.


Zdjęcie Jakuba Józwowicza

Jakub Józwowicz

Jakub JÓZWOWICZ jest studentem na kierunku Inżynieria Materiałowa WTC WAT. W Projekcie RID zajmuje się optymalizacją automatycznego procesu trawienia chemicznego epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych związków pierwiastków z grupy AIIIBV.

Zdjęcie Sebastiana Odrzywolskiego

Sebastian Odrzywolski

Sebastian Odrzywolski jest studentem IV roku Inżynierii Materiałowej WAT. W projekcie RID realizuje pracę inżynierską w tematyce badań jednorodności struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych ze związków AIIIBV. W swojej pracy wykorzystuje mikroskopię optyczną, mikroskopię sił atomowych i spektroskopię ramanowską.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

FAQ

Głównymi celami projektu RID pt.: „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” jest stworzenie narzędzia badawczego do analizy cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, oraz opracowanie dla niego nowej metodyki pomiarów magneto-transportu.
Realizowana tematyka, która jest związana z rozwojem technologii półprzewodnikowych i detekcji podczerwieni, leży w szczególnym obszarze zainteresowań badawczych WAT. Akademia ma w tym zakresie znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej nie tylko w sferze naukowej, ale również w roli zaplecza badawczego dla polskiego przemysłu.
Potrzeba stworzenia omawianego narzędzia wynika z konieczności precyzyjnego rozpoznania mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych, oraz mechanizmów transportu nośników ładunku w półprzewodniku, jako rzeczy decydującej w efektywnym projektowaniu złożonych przyrządów, tj. diod, tranzystorów, detektorów promieniowania elektromagnetycznego, czy laserów. Punktem wyjścia dla Akademii, oraz ośrodków z nią współpracujących, są dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii materiałów wąskoprzerwowych, pomiarów magneto-transportu, oraz obliczeń tzw. spektrum ruchliwości nośników ładunku elektrycznego (ang. mobility spectrum analysis – MSA).

NAPISZ WIADOMOŚĆ