O projekcie RID

Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych

ZOBACZ WIECEJ

Trudne obliczenia to nasza specjalność

Fizyka Kwantowa to Nasza pasja

Wprowadzilismy TASKCTRL na
Wojskowej Akademii Technicznej

Ruszył program pilotażowy, dla zespołów z WAT

CZYTAJ
service-image

O projekcie

Głównymi celami projektu RID pt.: „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” jest stworzenie narzędzia badawczego do analizy cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, oraz opracowanie dla niego nowej metodyki pomiarów magneto-transportu.

Realizowana tematyka, która jest związana z rozwojem technologii półprzewodnikowych i detekcji podczerwieni, leży w szczególnym obszarze zainteresowań badawczych WAT.

service-image

Zadanie pomiarowe

Charakteryzacja struktur półprzewodnikowych, ze szczególnym naciskiem na:

  • Badania magnetotransportu w szerokim zakresie temperaturowym (4-310 K), przy zastosowaniu unikalnych technik akwizycji danych
  • Badania strukturalne przy zastosowaniu spektroskopii Ramana oraz dyfrakcji rentgenowskiej
  • Badania mikrostrukturalne – mikroskopia optyczna i elektronowa
service-image

Zadania technologiczne

Rozwój procedur technologicznych ze szczególnym naciskiem na przygotowanie struktur do testowania nowych koncepcji w charakteryzacji magnetotransportu Działania skupiają się głównie na półprzewodnikach z grupy AIIIBV i dotyczą.:

  • Osadzanie cienkich warstw półprzewodnikowych za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych (ang. Molecular Beam Epitaxy – MBE)
  • Obróbce technologicznej (tzw. processingu), związanej m.in. z cięciem warstw, metodami litograficznymi, trawieniami, osadzaniem metalizacji, itp.
  • Etapem precyzyjnego montażu na dedykowanych podstawkach, wykonaniu podłączeń elektrycznych i kontroli jakości
service-image

Zadania teoretyczne

Rozwój teorii, oraz modelowanie numeryczne w zakresie:

  • Wykonywania obliczeń i analizy widm ruchliwości (ang. Mobility Spectrum Analysis – MSA)
  • Modelowania transportu elektronowego w przyrządach półprzewodnikowych zarówno przy użyciu symulatorów własnych jak i oprogramowania komercyjnego
  • Wykonywania interpretacji wyników pomiarów dla charakteryzacji magnetotransportowych, elektrycznych, termicznych, optycznych i wielu innych

CO NAS WYRÓŻNIA

Efektywna praca w bardzo wymagającym środowisku naukowym, otwartym na międzynarodową konkurencję, jest możliwa tylko przy wykorzystaniu naszych najlepszych zalet

Pasja

Nasze głębokie zaangażowanie prowadzi do poświęcenia czasu na wykonywanie projektu badawczego z pełną rzetelnością.

Interdyscyplinarność

Zespół składa się ze specjalistów z wielu dyscyplin naukowych co stanowi cenny aspekt przy realizacji projektu badawczego.

Kreatywność

Kreatywne myślenie młodej kadry we współpracy z uznanymi w środowisku międzynarodowym badaczami prowadzi do powstawania interesujących ścieżek przy rozwiązywaniu wyzwań.

NASZE DYSCYPLINY

Zespół składa się ze specjalistów z wielu dyscyplin naukowych co stanowi cenny aspekt przy realizacji projektu badawczego.

Inżynieria materiałowa

Inżynieria zajmująca się wiedzą związaną z materiałami w następujących aspektach: struktura, właściwości, technologia i zastosowanie.

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dyscyplina w skład której wchodzą elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami.

Nauki fizyczne

Nauka zajmująca badaniem podstawowych i fundamentalnych właściwości oraz przemian materii i energii czy oddziaływań miedzy nimi.

Nauki chemiczne

Nauka, której zadaniem jest badać naturę i właściwości substancji, w szczególności przemian zachodzących pomiędzy nimi.

Informatyka Techniczna i telekomunikacja

Dyscyplina korzystająca z elektroniki, do projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu oraz podstaw matematyki implementowanej

NASZ ZESPÓŁ

doctor

Dr inż. Jarosław Wróbel

Profil naukowy dra J. Wróbla jest multidyscyplinarny. Na różnych etapach rozwoju naukowego związany był z: elektroniką, fizyką techniczną, oraz inżynierią materiałową. Obecnie jego zainteresowania skupione są wokół metod charakteryzacji transportu elektronowego.

doctor

Dr inż. Jacek Boguski

Zainteresowania naukowe dra inż. J. Boguskiego skupione są wokół technologii (processing i wzrost epitaksjalny metodą MBE) struktur półprzewodnikowych związków z grupy AIIIBV. W projekcie RID pełni on funkcję koordynatora grupy technologicznej.


doctor

Prof. Jerzy Wróbel

Prof. J. Wróbel reprezentuje nauki fizyczne. Oprócz ścisłej współpracy z WAT pełni również funkcję kierownika Zespołu Fizyki Zjawisk Spinowych (SL2.2) w Instytucie Fizyki PAN. Ekspert w dziedzinie litografii elektronowej i pomiarów niskotemperaturowych.

doctor

Prof. Marek Kojdecki

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur.

doctor

Pułk. Prof. Piotr Martyniuk

Zainteresowania naukowe płk dr hab. inż. Piotra Martyniuka, prof. WAT są obecnie związane z modelowaniem numerycznym barierowych struktur detekcyjnych średniej i dalekiej podczerwieni.Obliczenia dotyczą głównie materiałów z grupy AIIIBV w tym supersieci II rodzaju, oraz HgCdTe.


doctor

Dr Sebastian Złotnik

Doświadczenie naukowe dra S. Złotnika jest związane z inżynierią materiałową w zakresie materiałów funkcjonalnych oraz związków z grupy AIIIBV. Obecnie zajmuje się zagadnieniami technologii wzrostu i charakteryzacji magnetotransportu półprzewodników.

doctor

Dr Małgorzata Nyga

Dr M. Nyga jest chemikiem. Od 2020 roku pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. W projekcie RID zajmuje się processingiem warstw epitaksjalnych (AIIIBV) (np. proces fotolitografii, bonding, trawienie chemiczne) oraz charakteryzacją struktur.

doctor

Dr inż. Sławomir Dyjak

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dignissimos, aspernatur.

doctor

Dr inż. Michał Grązka

Dr inż. Michał Grązka, absolwent WML, WAT. W 2008 roku ukończył kierunek Mechatronika, następnie rozpoczął na WAT studia doktoranckie w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna i ukończył je w 2013r. Od 2009 roku jest pracownikiem WAT na stanowisku początkowo asystenta a następnie adiunkta.

doctor

Dr inż. Paweł Moszczyński

Adiunkt zatrudniony na WCY WAT. Ukończył studia magisterskie na WTC WAT na kierunku Fizyka Techniczna. Obronił tytuł dra w dyscyplinie elektronika na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel grupy TakeCtrl.

doctor

Mgr inż. Michał Kapałka

Pracownik WCY. Pomysłodawca i współzałożyciel grupy takectrl.eu. Entuzjasta technologii internetowych, rozwiązań "open source" oraz systemu Drupal. Od ponad 10 lat czynnie zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem stron i systemów internetowych.


doctor

Jakub Józwowicz

Jakub JÓZWOWICZ jest studentem na kierunku Inżynieria Materiałowa WTC WAT. W Projekcie RID zajmuje się optymalizacją automatycznego procesu trawienia chemicznego epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych związków pierwiastków z grupy AIIIBV.

doctor

Sebastian Odrzywolski

Sebastian Odrzywolski jest studentem IV roku Inżynierii Materiałowej WAT. W projekcie RID realizuje pracę inżynierską w tematyce badań jednorodności struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych ze związków AIIIBV. W swojej pracy wykorzystuje mikroskopię optyczną, mikroskopię sił atomowych i spektroskopię ramanowską.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

FAQ

Głównymi celami projektu RID pt.: „Opracowanie i weryfikacja eksperymentalna nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych” jest stworzenie narzędzia badawczego do analizy cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, oraz opracowanie dla niego nowej metodyki pomiarów magneto-transportu.
Realizowana tematyka, która jest związana z rozwojem technologii półprzewodnikowych i detekcji podczerwieni, leży w szczególnym obszarze zainteresowań badawczych WAT. Akademia ma w tym zakresie znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej nie tylko w sferze naukowej, ale również w roli zaplecza badawczego dla polskiego przemysłu.
Potrzeba stworzenia omawianego narzędzia wynika z konieczności precyzyjnego rozpoznania mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych, oraz mechanizmów transportu nośników ładunku w półprzewodniku, jako rzeczy decydującej w efektywnym projektowaniu złożonych przyrządów, tj. diod, tranzystorów, detektorów promieniowania elektromagnetycznego, czy laserów. Punktem wyjścia dla Akademii, oraz ośrodków z nią współpracujących, są dotychczasowe doświadczenia w zakresie technologii materiałów wąskoprzerwowych, pomiarów magneto-transportu, oraz obliczeń tzw. spektrum ruchliwości nośników ładunku elektrycznego (ang. mobility spectrum analysis – MSA).

NAPISZ WIADOMOŚĆ